Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van Team DTC ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van Team DTC en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden DTC

Artikel 1: Inschrijving
a. Aanmelding geschiedt door het volledig invullen van een papieren inschrijfformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie van Duncan’s Training Center.
b. Het lidmaatschap gaat in op de datum vermeld bij “Startdatum” op het aanmeldformulier.
c. Er dient altijd een geldig legitimatiebewijs overhandigd te worden bij aanmelding (meld u zich aan via de website dan wordt tijdens het eerste bezoek hiernaar gevraagd). Er worden geen kopieën van uw legitimatiebewijs gemaakt.
d. De inschrijfkosten bedragen € 25,- deze wordt geïncasseerd met de eerste incasso of betaald via overschrijving bij uw eerste betaling.
e. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de ledenpas. Gebruik van pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. De pas dient in goede staat te verkeren, versleten of beschadigde pasjes kunnen hun werking verliezen.
f. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de pas, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.
Een vervangende pas kan tegen betaling van € 12,50 worden verkregen.

Art. 2 Lidmaatschap en betaling
a. Uw lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en kunt u met een twee maanden opzegtermijn opzeggen.
b. Binnen één week na aanmelding ontvangt u bij de receptie van DTC uw ledenpas.
c. De verschuldigde contributie wordt via automatische incasso geïnd, tenzij anders is aangegeven. Deze automatische incasso vindt plaats op de laatste werkdag van elke maand, indien mogelijk.
Contante contributies dienen tijdens de eerste week van elke maand te worden voldaan.
d. De resterende contributie van de eerste maand, wanneer u tijdens de maand lid wordt zal verrekend met het aantal resterende dagen van die desbetreffende maand.
e. Upgraden van jouw abonnement kan op elk gewenst moment, down-scalen van het abonnement kan, maar dit geschiedt na twee maanden.

Bij een niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, als gevolg van stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
f. De pas wordt geblokkeerd zolang er niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Duncan’s Training Center worden geweigerd. Duncan’s Training Center is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, met in achtneming van twee maanden opzegtermijn.
g. Duncan’s Training Center behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.
h. Alle ontvangen bedragen worden door Duncan’s Training Center verwerkt conform de wettelijke bepalingen.

Art.3 Beëindigen lidmaatschap
a. Beëindiging van het lidmaatschap kan op elk moment geschieden, u dient hiervoor een opzegformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij de receptie of via e-mail verkregen kan worden.

b. Er dient een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen te worden. Dit betreft dan twee incasso’s, bijvoorbeeld; een opzegging op 10 oktober, wordt beëindigd op 30 november. (Incasso 1: 31 okt, incasso 2: 30 nov)
c. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure / ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden waarvoor eenmalig € 7,50 bevriezingskosten in rekening gebracht wordt. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure / ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.

Tijdelijk bevriezen omwille van vakantie, ramadan o.i.d. is niet mogelijk, uitzonderingen hierop zijn bv. wereldreis, stage in het buitenland.

d. Duncan’s Training Center behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een van de teamleden van Duncan’s Training Center of de daartoe bevoegde persoon een lidmaatschap te beëindigen. Deze beëindiging geschiedt altijd met twee maanden opzegtermijn, zie Art. 3 b.

e. Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd.

f. Ongeacht het wel of niet gebruiken van de faciliteiten van Duncan’s Training Center blijft de klant verplicht de maandelijkse termijnen te voldoen. De mate van gebruik staat los van de betalingsverplichting.

Art. 4 Openingstijden, lesrooster
a. Duncan’s Training Center behoudt zich het recht te allen tijde de openingstijden te wijzigen.
b. Op officiële en erkende feestdagen is Duncan’s Training Center gerechtigd om gesloten te zijn, evenals twee aaneengesloten weken gedurende de zomervakantie, deze dagen worden altijd bekend gemaakt op de daarvoor bestemde plekken en op de website.
c. Duncan’s Training Center behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of trainingen volgens met een aangepast programma aan te bieden,

Art. 5 Risico & aansprakelijkheid
a. Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een training, programma of trainingsonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook, bij Duncan’s Training Center, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Duncan’s Training Center, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Duncan’s Training Center, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.
d. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Duncan’s Training Center, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.
e. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van De Sportschool en hiernaar te handelen..

Art.7 Vakantieperiodes

a. De maandelijkse contributie voor Duncan’s Training Center dient 12 maanden per jaar doorbetaald te worden.

b. In de meeste vakantieperiodes gaan de activiteiten gewoon door echter op Nationale Feestdagen gaan de reguliere activiteiten soms niet door, dit wordt altijd aangegeven door Duncan’s Training Center. Leden van DTC zullen hiervan van te voren op de hoogte gesteld worden.

c. Duncan’s Training Center behoudt zich het recht voor de tijden van de activiteiten te wijzigen.

Art. 6 Algemene voorwaarden
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Duncan’s Training Center aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Duncan’s Training Center zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Duncan’s Training Center is gevestigd
c. Door zijn aanmelding verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Duncan’s Training Center te kennen en te accepteren.
d. Duncan’s Training Center is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels en gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor zowel nieuwe als bestaande leden. De Sportschool stelt leden minimaal 2 maand van te voren op de hoogte van wijzigingen aan de algemene voorwaarden